Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Dobbelsteen Communicatie
Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst
Wijnkistjes-Kunst

De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden wordt steeds gepubliceerd op deze website. Versie 12.09.2016.

Dobbelsteen Communicatie is de overkoepelende naam voor ‘Dobbelsteen Communicatie’ en de hieronder vallende ‘Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst’ en ‘Wijnkistjes-Kunst’. Dobbelsteen Communicatie zet zich in voor een goede uitvoering van opdrachten die opdrachtgevers verschaffen en staat een goede onderlinge communicatie met haar opdrachtgevers voor, bij advisering, het aannemen en het uitvoeren van opdrachten. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens onderstaande algemene voorwaarden.

– Dobbelsteen Communicatie -met het aandachtsveld communicatie en marketing- is gericht op de zakelijke markt.
– Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst is voor de uitvoering van kunstadvies en het vervaardigen van kunstopdrachten aan bedrijven en organisaties gericht op de zakelijke markt. Voor het leveren van kunst en uitvoeren van kunstopdrachten is zij eveneens gericht op de consumentenmarkt.
– Wijnkistjes-Kunst -www.wijnkistjes-kunst.nl- is gericht op de zakelijke markt, niet op
de consumentenmarkt.
Deze Algemene voorwaarden bestaan uit 16 artikelen.

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid
1. 1.1  Begripsdefinitie in deze algemene voorwaarden:
o Dobbelsteen Communicatie: Dobbelsteen Communicatie, Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst en Wijnkistjes-Kunst, gevestigd te Tilburg. Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst en Wijnkistjes kunst maken onderdeel uit van Dobbelsteen Communicatie.
o Opdrachtgever: de partij die aan Dobbelsteen Communicatie de opdracht verstrekt tot uitvoering van bepaalde werkzaamheden of opdracht geeft tot vervaardiging en/of levering van één of meerdere kunstwerken en/of relatiegeschenken.
o Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever, gericht aan Dobbelsteen Communicatie, om tegen betaling bepaalde werkzaamheden te verrichten of bestelling te leveren.
o Werkzaamheden Dobbelsteen Communicatie: -voor wat betreft communicatie en marketing: het adviseren van opdrachtgevers met betrekking tot communicatie en marketing en/of produceren van communicatiemiddelen.
– Inzake kunst bij Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst, houdt dit in: de vervaardiging en levering van nog te produceren werk of het leveren van gereed werk.
– Inzake relatiegeschenken bij Wijnkistjes-Kunst houdt dit in: de vervaardiging en levering van in opdracht van de opdrachtgever te produceren werk.
– Inzake de producten die vallen onder kunst van Grace van den Dobbelsteen.nl- houdt ‘werk’ in: een kunstwerk en/of kunstadvies.
– Inzake producten die vallen onder wijnkistjes-kunst.nl betekent ‘werk’: relatiegeschenk voor de zakelijke markt.
o Bestelling of aankoop: het aanschaffen van één of meerdere kunstwerken en/of relatiegeschenken.
o Offerte / prijsopgave: de opgave van Dobbelsteen Communicatie van te verrichten werkzaamheden en een opgave van de daaraan verbonden kosten voor werk inzake communicatie en marketing of een opgaaf van kosten voor het vervaardigen en/of leveren van één of meer kunstwerken en/of relatiegeschenken.
o Factuur: de factuur voor de geleverde of te leveren diensten en/of goederen.
o De overeenkomst: de tussen partijen tot stand gekomen afspraken ter uitvoering van de opdracht, hieronder valt ook de opdracht tot het leveren van kunst of relatiegeschenken.
o Partijen: Dobbelsteen Communicatie -met hieronder vallend Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst en Wijnkistjes-Kunst- en opdrachtgever gezamenlijk.
2. 1.2  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Dobbelsteen Communicatie optreedt als opdrachtnemer en/of leverancier van diensten en/of producten.
3. 1.3  De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
4. 1.4  De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.
5. 1.5 Dobbelsteen Communicatie houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen als zij dit nodig acht.

Artikel 2: Identiteit van de onderneming, informatie en offertes
Identiteit van de onderneming
Dobbelsteen Communicatie.
Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst en Wijnkistjes-Kunst zijn onderdeel van Dobbelsteen Communicatie
Koningshoeven 38
5018 AB Tilburg
T 0031 (0)6 531 78 593
E Communicatie en marketing: info@dobbelsteencommunicatie.nl
E Kunst en relatiegeschenken: info@gracevandendobbelsteen.nl
E Wijnkistjes-Kunst: info@wijnkistjes-kunst.nl
KvK 18036839
Bank IBAN NL15ABNA0417289731
Btw NL112321951B01
1 2.1  Inzake opdrachten voor communicatie en marketing: alle informatie over te leveren diensten, aanbiedingen en offertes/prijsopgaven van Dobbelsteen Communicatie zijn vrijblijvend en dus niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De toezending van informatie, prijslijsten of overige algemene informatie verplichten de opdrachtgever en Dobbelsteen Communicatie niet tot het aangaan van een overeenkomst.
2 2.2 Inzake opdrachten voor Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst: alle informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend en dus niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3 2.3 Inzake bestellingen bij www.wijnkistjes-kunst.nl: alle mondeling of via het contactformulier gegeven informatie die Wijnkistjes-Kunst verstrekt aan een potentiële opdrachtgever zijn vrijblijvend en dus niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3: Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten
1. 3.1  Ten aanzien van communicatieopdrachten en kunst: een overeenkomst komt tot stand nadat Dobbelsteen Communicatie / Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst een opdracht van opdrachtgever heeft aanvaard en dit per e-mail is bevestigd. Als na mondelinge opdracht Dobbelteen Communicatie reeds een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de opdracht, en de opdrachtgever annuleert deze gaandeweg dit traject, dan is de inhoud van de prijsopgave –met hierin de overeengekomen afspraken- leidend.
Mondelinge opdrachten dient de opdrachtgever per omgaande per e-mail te bevestigen aan Dobbelsteen Communicatie.
2. 3.2  De inhoud van de overeenkomst die door de parijen is gesloten, kan door de partijen in onderling overleg worden gewijzigd. Een overeengekomen wijziging van de overeenkomst wordt door Dobbelsteen Communicatie schriftelijk bevestigd. Na schriftelijke bevestiging zijn de partijen aan de wijziging gebonden.
3. 3.3  Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. 3.4 Inzake Grace van den Dobbelsteen Beeldende Kunst en Wijnkistjes-Kunst: opdrachten voor het vervaardigen en/of leveren van kunstwerken en/of relatiegeschenken zijn bindend nadat de factuur is betaald. De werkzaamheden voor deze producties en/of leveringen kunnen aanvangen nadat de factuur is betaald.
– Toelichting: alle door de opdrachtnemer uit te voeren opdrachten en alle bestellingen gedaan en betaald door de opdrachtgever via Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst en via www.wijnkistjes-kunst.nl of betaald via overschrijving zijn bindend daar elke gegeven maatwerkopdracht -bevestigd
door de betaling van de opdrachtgever- klantspecifiek wordt vervaardigd na de betaling. Wijnkistjes-Kunst houdt geen voorraad maar produceert alleen in opdracht en is hiermee klantspecifiek. Derhalve is bedenktijd achteraf en retourneren van deze bestellingen niet mogelijk.
5. 3.5 Inzake Dobbelsteen Communicatie (communicatie en marketing): de opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Dobbelsteen Communicatie met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits deze de hierdoor voor Dobbelsteen Communicatie ontstane schade vergoedt. Onder schade worden in ieder geval begrepen de kosten die Dobbelsteen Communicatie reeds ter voorbereiding heeft gemaakt.
6. 3.6 Inzake Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst: de opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat deze is overgegaan tot betaling voor de uitvoering van de overeenkomst, mits deze de hierdoor voor Dobbelsteen Communicatie / Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst ontstane schade vergoedt. Onder schade worden in ieder geval begrepen de kosten die Dobbelsteen Communicatie reeds ter voorbereiding heeft gemaakt.
7. 3.7 Inzake Wijnkistjes-Kunst: de opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren als is afgesproken dat deze zijn bestelling overmaakt en nog niet is overgegaan tot betaling. Pas als de betaling is gedaan, is de opdracht bindend, tenzij de opdrachtgever unieke ontwerpen laat maken door Wijnkistjes-Kunst die Wijnkistjes-Kunst niet op www.wijnkistjes-kunst.nl heeft staan en als de opdrachtgever hiervoor mondeling de opdracht heeft verstrekt, per e-mail bevestigd en Wijnkistjes-Kunst reeds is aangevangen met activiteiten voor deze opdracht. In dit geval is de opdrachtgever gehouden de voor Wijnkistje-Kunst ontstane schade en urenbesteding te vergoeden.

Artikel 4: Prijzen, kosten en prijsaanpassingen, verzenden, vervoer,
betalingsvoorwaarden, akkoordverklaring
1. 4.1  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen exclusief de wettelijk geldende btw en uitgedrukt in euro’s. Indien er sprake is van meerwerk, zijn de opgegeven prijzen exclusief meerwerk.
Opgegeven prijzen zijn exclusief reistijdvergoeding mits hierover iets anders is overeengekomen. Niet inbegrepen zijn verzendkosten of koerierskosten.
Eventuele vervoer- of transportschade is nooit voor risico van Dobbelsteen Communicatie. Transport vindt plaats voor risico en rekening van de opdrachtgever.
Alle prijzen zijn exclusief uitvoerrechten en accijnzen, exclusief kosten van laden en lossen, alsmede alle andere heffingen, verzekeringen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie.
2. 4.2 Bij het plaatsen van een bestelling van relatiegeschenken en/of kunst verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden met de inbegrepen betalingsvoorwaarden.
3. 4.3  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een wijziging optreedt in een voor Dobbelsteen Communicatie prijsvormende factor, waardoor de kostprijs voor de dienstverlening hoger wordt dan op het moment van totstandkoming van de overeenkomst kon worden voorzien, is Dobbelsteen Communicatie gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen aan de op- drachtgever. Dobbelsteen Communicatie maakt er bij de opdrachtgever melding van als dit aan de orde mocht zijn.
4. 4.4  Wanneer blijkt dat er meer werkzaamheden benodigd zijn dan bij het sluiten van de overeenkomst kon worden voorzien, is Dobbelsteen Communicatie gerechtigd de door deze bijkomende werkzaamheden veroorzaakte meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Mocht dit aan de orde zijn, dan neemt Dobbelsteen Communicatie hierover contact op met de opdrachtgever. Dobbelsteen Communicatie zal een opgave van de geschatte meerkosten per e-mail aan opdrachtgever voorleggen. Bij gebreke van een reactie van de opdrachtgever binnen 8 dagen na dagtekening van die opgave wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de in rekening te brengen meerkosten.
5. 4.5  Indien -inzake Dobbelsteen Communicatie, te weten opdrachten voor communicatie en marketing- tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar de partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden, werkwijze en gehanteerde prijzen worden berekend.
6. 4.6 Inzake kunst en relatiegeschenken geldt dat facturatie en betaling vooraf gaat aan de werkzaamheden.
7. 4.7 Dobbelsteen Communicatie kan inzake communicatie- en marketingopdrachten met de opdrachtgever overeenkomen dat de opdracht wordt uitgevoerd onder de betalingsregeling in termijnen. Termijn 1 bij aanvang van de opdracht, termijn 2 -en eventueel termijn 3- op een nader te bepalen tijdstip halverwege de opdracht, de finale termijn bij aflevering van de opdracht.
8. 4.8 Facturen worden per mail / elektronisch verzonden.

Artikel 5: Levering van relatiegeschenken
1. 5.1  Opdrachten voor kunst en voor relatiegeschenken -voor Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst en voor Wijnkistjes-Kunst- worden in behandeling genomen na betaling van de factuur.
2. 5.2 Bestellingen onder voorbehoud van leveringsmogelijkheden van derde partijen.
3. 5.3 Als een kunstwerk gereed is, kan de opdrachtgever het ophalen in Tilburg, tenzij anders is overeengekomen.
Als relatiegeschenken gereed zijn, worden afgeleverd op 1 adres in Nederland. In overleg kunnen deze ook worden opgehaald in Tilburg, dit naar gelang specifiek gemaakte afspraken. Leveringen geschieden in eerste instantie alleen in Nederland. Indien er specifieke afspraken zijn gemaakt voor leveringen aan het buitenland geldt aflevering op 1 adres, de verzend- of koerierskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Voor leveringen in Nederland gelden de tarieven die zijn vermeld op de factuur. Voor zendingen aan de Waddeneilanden gelden toeslagen. De extra verzendkosten voor de Waddeneilanden worden vermeld op de website en worden separaat in rekening gebracht.
4. 5.4 Eventuele koerierskosten op verzoek van de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. 5.5 Dobbelsteen Communicatie, Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst, Wijnkistjes-Kunst zijn niet aansprakelijk te stellen voor verantwoordelijkheden van de vervoerder.
6. 5.6 Met inachtneming van de algemene voorwaarden geldt ten aanzien van reclamaties inzake Dobbelsteen Communicatie dat alleen schriftelijke reclamaties van een zich eventueel aandienende problematiek zo spoedig mogelijk in het traject worden ingediend opdat partijen dit kunnen bespreken en zij naar beste kunnen, kunnen bijsturen.
Met inachtneming van de algemene voorwaarden geldt ten aanzien van reclamaties inzake relatiegeschenken dat alleen schriftelijke reclamaties binnen 8 dagen na levering van de order in behandeling worden genomen.
7. 5.7 Bestellingen van relatiegeschenken zijn bindend na betaling. Retourneren van kunstwerken en relatiegeschenken is niet mogelijk. Ze zijn speciaal in opdracht van de opdrachtgever geproduceerd en aangeleverd.
8. 5.8 Bij het vervaardigen van kunst in opdracht, geeft Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst in principe 2 maal tussendoor inzage per e-mail in de vorderingen van het werk en is met de opdrachtgever per telefoon, mail of bij Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst overleg over de status en het resultaat, zodat naar wens eventuele bijsturing -binnen het kader van de artistieke vrijheid en de ‘handtekening’ van de kunstenaar mogelijk is.
Voor relatiegeschenken kan een opdrachtgever een proefje opvragen, alvorens tot aankoop over te gaan. Als de opdrachtgever niet overgaat tot een bestelling, dient deze het proefje binnen 14 dagen terug te sturen naar Dobbelsteen Communicatie. Indien de opdrachtgever het exemplaar wil behouden, ontvangt deze hiervoor een factuur van het product, inclusief de verzendkosten, met een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.
9. 5.9 Als een levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Dobbelsteen Communicatie gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de levering geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover niet uitgevoerd, zonder schadevergoeding aan de opdrachtgever. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid buiten de wil van Dobbelsteen Communicatie die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede omstandigheden als oorlog, oorlogsgevaar, werkstaking, oproer, transportmoeilijkheden, brand en/of andere ernstige storingen bij Dobbelsteen Communicatie of bij haar leveranciers.
10. 5.10 Kleuren op digitale -of andere dragers dan waarop het werk wordt aangeleverd- verschillen altijd. Verschillende dragers -zoals computerscherm, papier, aluminium, hebben andere eigenschappen, hierdoor komen kleuren anders op. Voor kleurafwijkingen is Dobbelsteen Communicatie niet aansprakelijk. Het werk wordt zorgvuldig gemaakt en aangeleverd zoals bedoeld door Dobbelsteen Communicatie, Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst en/of Wijnkistjes-Kunst.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst
1 6.1  Dobbelsteen Communicatie zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit
te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat te bewerkstelligen. Voor zover noodzakelijk en relevant zal Dobbelsteen Communicatie de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2 6.2  Dobbelsteen Communicatie streeft naar een correcte leveringstermijn, echter, een door Dobbelsteen Communicatie opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij in de overeenkomst anders wordt vermeld. Indien een overschrijding van de opgegeven termijn door Dobbelsteen Communicatie wordt voorzien, wordt opdrachtgever hiervan in kennis gesteld. In overleg met de opdrachtgever kan bekeken worden naar een nader te bepalen termijn, hierbij rekening houdend met de door Dobbelsteen Communicatie te garanderen kwaliteit.
3 6.3  De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de tijdige, correcte en volledige aanlevering van alle informatie en bestanden die voor Dobbelsteen Communicatie noodzakelijk zijn om de opdracht binnen de overeengekomen tijd en op de overeengekomen wijze te verwezenlijken
4 6.4  Als het niet om een standaardproduct gaat, legt Dobbelsteen
Communicatie, alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking
over te gaan, de laatste proef van het ontwerp of de digitale bestanden hiervan ter controle voor aan de opdrachtgever. Door Dobbelsteen Communicatie wordt hierbij aan opdrachtgever het verzoek gedaan om binnen een concreet aan te geven termijn goedkeuring te verlenen. Een door de opdrachtgever goedgekeurd werk of digitaal bestand wordt geacht te voldoen aan de verleende opdracht. Dobbelsteen Communicatie werkt zo zorgvuldig mogelijk voor een correcte uitvoering en is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- of zetfouten op geleverde producties; dit is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
5 6.5  Een digitale proef is geen exacte weergave van het uiteindelijke resultaat maar benadert de definitieve druk zo goed mogelijk, hierdoor kan Dobbelsteen Communicatie niet worden aangesproken op afwijkingen van het eindresultaat met de digitale
proef.
6 6.6  Een tekortkoming die het gevolg is van het niet naleving door opdrachtgever van een in dit artikel genoemde verplichting, komt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7 6.7 Inzake tekstproducties: deze worden, tenzij anders is afgesproken, eerst in concept aangeleverd bij de opdrachtgever, waarna een correctieronde of akkoordverklaring door de
opdrachtgever plaatsvindt; dit geschiedt per e-mail. Dobbelsteen Communicatie past de tekst, indien dit aan de orde is, aan naar aanleiding van de aangegeven correcties en als dit aan de orde is, na onderling mondeling overleg. Aanpassingen geschieden met inachtneming van een correcte stijl en grammatica. De opdrachtgever krijgt het aangepaste concept voor akkoord per e-mail aangeleverd en kan indien gewenst nog de puntjes op de i
zetten -dit is geen compleet nieuwe correctieronde, het gaat hier om een finetuning. Hierna verzorgt Dobbelsteen Communicatie de definitieve tekst en levert de definitieve versie van de tekst aan.

Artikel 7: Inschakelen van derden m.b.t. opdrachten aan Dobbelsteen Communicatie inzake communicatie en marketing
1. 7.1  Indien de opdrachtgever het wenselijk acht, zal Dobbelsteen Communicatie ook samenwerken met een door de opdrachtgever aangewezen derde partij. De relatie tussen opdrachtgever en die derde partij wordt beheerst door de tussen die partijen gemaakte afspraken.
2. 7.2  Voor opdrachten aan Dobbelsteen Communicatie inzake communicatie- en marketingtrajecten is ook Dobbelsteen Communicatie bevoegd voor samenwerking bij de uitvoering van de opdracht een derde inschakelen, waarbij Dobbelsteen Communicatie in beginsel bevoegd is tot de keuze van deze in te schakelen derde, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk bepaald heeft zelf de keuze voor de in te schakelen derde[n] te willen maken. In dat laatste geval komt eveneens een overeenkomst tot stand tussen de opdrachtgever en de derde.

Artikel 8: Reclames
8.1 Klachten over een afgeronde opdracht, van een probleem dat zich pas aandient na aflevering van de opdracht, dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 8 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Dobbelsteen Communicatie kenbaar te worden gemaakt. Een mondeling gedane klacht door de opdrachtgever dient derhalve per omgaande te worden gevolgd door een schriftelijke verklaring. De schriftelijke klacht omvat een duidelijke beschrijving en onderbouwing van hetgeen volgens opdrachtgever na oplevering niet conform de gegeven opdracht zou zijn aangeleverd. Klachten tijdens het traject dient de opdrachtgever direct als zij zich aandienen te melden volgens de hierboven, in dit artikel 8.1, beschreven procedure.
Een opdracht kan als afgerond worden beschouwd als is voldaan aan de overeengekomen werkzaamheden, zoals in de overeenkomst c.q. offerte / prijsopgave beschreven. Reclames omtrent een door Dobbelsteen Communicatie verzonden factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Dobbelsteen Communicatie kenbaar te worden gemaakt. Door opdrachtgever geuite reclame over een factuur, schort de betalingstermijn niet op. Indien opdrachtgever verzuimt een klacht te melden op de in dit artikel voorgeschreven wijze, verliest opdrachtgever alle mogelijke aanspraken en rechten uit hoofde van een vermeende tekortkoming.

Artikel 9: Betaling van een opdracht aan Dobbelsteen Communicatie inzake communicatie- en/of marketingtrajecten (niet zijnde Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst en Wijnkistjes-Kunst)
1. 9.1  Betalingen door opdrachtgever dienen plaats te vinden binnen de op de factuur vermelde termijn. Voor zover daarover geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, bedraagt de betalingstermijn 8 dagen na dagtekening van de factuur. Dit geldt ook voor eventuele gespreide betaling met deelfacturen.
2. 9.2  Indien na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn geen volledige betaling is ontvangen van opdrachtgever, verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling vereist is. Vanaf de datum van verzuim tot de dag van algehele voldoening van het verschuldigde bedrag, is opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd voor iedere dag waarmee de
betalingstermijn wordt overschreden.
3. 9.3  Vanaf de datum van verzuim tot de dag van algehele voldoening van het verschuldigde bedrag komen tevens alle buitengerechtelijke incassokosten in verband met de te late betaling voor rekening van opdrachtgever.
4. 8.4  Bij niet in achtneming door de opdrachtgever van de betalingsvoorwaarden als in dit artikel vermeld, is Dobbelsteen Communicatie gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten.

Artikel 9: Opzegging inzake opdrachten voor communicatie- en marketingtrajecten
1. 9.1  Beide partijen hebben ieder het recht de opdracht te allen tijde en met onmiddellijke ingang op te zeggen. Opzegging geschiedt door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring, onder vermelding van de reden tot opzegging en datum waartegen wordt opgezegd.
2. 9.2  Bij een opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever, is deze gehouden tot betaling van een door Dobbelsteen Communicatie naar redelijkheid vast te stellen gedeelte van de overeengekomen prijs. Bij de bepaling van de hoogte van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag wordt met name rekening gehouden met de door Dobbelsteen Communicatie gemaakte kosten, de reeds verrichte advies-, voorbereidings- en uitvoerende werkzaamheden en het voordeel dat opdrachtgever daarvan heeft genoten. Bij een opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever, niet zijnde een natuurlijke persoon, kan Dobbelsteen Communicatie tevens aanspraak maken op een schadevergoeding. Het door opdrachtgever verschuldigde bedrag zal alsdan ten minste 30% van de overeengekomen prijs bedragen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. 10.1  Dobbelsteen Communicatie, te weten Dobbelsteen Communicatie, Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst en Wijnkistjes-Kunst, is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die de opdrachtgever lijdt verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst die is gesloten tussen de samenwerkende partijen, behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dobbelsteen Communicatie, echter ten hoogste voor het bedrag van de factuurwaarde van de door Dobbelsteen Communicatie geleverde diensten of producten in verband waarmee de schade is ontstaan.
2. 10.2  Mogelijke aanspraken van de opdrachtgever vervallen in ieder geval na verloop van een jaar nadat de opdrachtgever deze zou hebben verkregen.
3. 10.3  Dobbelsteen Communicatie is niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van ingeschakelde derden, behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dobbelsteen Communicatie.
4. 10.4  Opdrachtgever vrijwaart Dobbelsteen Communicatie uitdrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken van de opdrachtgever of derden, door welke oorzaak ook ontstaan.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten, auteursrecht en pictorecht
1 11.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, pictorecht en auteursrecht toe aan Dobbelsteen Communicatie, Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst en Wijnkistjes-Kunst.
Alle kunstwerken en relatiegeschenken zijn van de hand van en eigendom van Dobbelsteen Communicatie, hierop berust copyright, namaken op welke wijze dan ook is verboden op last van schadevergoeding.
2 11.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
3 11.3  Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Dobbelsteen Communicatie te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te [laten] vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Dobbelsteen Communicatie of Grace van den Dobbelsteen openbaar te maken of te verveelvoudigen, ook niet voor persoonlijk gebruik. De kunst van Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst en Wijnkistjes-Kunst is gesigneerd. Geen enkel werk, of deel van een werk van Grace van den Dobbelsteen mag worden vermenigvuldigd of nagemaakt, op welke wijze dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4 11.4 De in het kader van de opdracht door Dobbelsteen Communicatie tot stand gebrachte concepten en andere materialen of elektronische bestanden blijven eigendom van Dobbelsteen Communicatie ongeacht of deze aan op- drachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12: Gebruik en licentie door Dobbelsteen Communicatie, Grace van den Dobbelsteen Beeldende kunst en Wijnkistjes-Kunst
1 12.1 Tenzij anders is overeengekomen is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Dobbelsteen Communicatie veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen of aan te laten brengen. Dobbelsteen Communicatie heeft met inachtneming van de belangen van opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 13: Overige bepalingen
1 13.1 De betrokken partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het
kader van de opdracht aan de ander ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 14: Gegevensbeheer en privacy
1 14.1 Dobbelsteen Communicatie houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en verstrekt gegevens niet aan derden anders dan voor de opdracht logischerwijs benodigd is en om de dienstverlening optimaal te kunnen laten verlopen. Dobbelsteen Communicatie is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link op haar websites bereikbaar zijn. Op deze algemene voorwaarden zijn van toepassing de meest recent gepubliceerd ‘Privacy policy’ zoals gepubliceerd op de website(s).

Artikel 15: Service
1 15.1  Dobbelsteen Communicatie is voor service en vragen bereikbaar via info@dobbelsteencommunicatie.nl en via het telefoonnummer 06 531 78 593.

Artikel 16: Toepasselijk recht
1 16.1 Op alle aanbiedingen, offertes/prijsopgaven, overeenkomsten en de uitvoering van overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2 16.2 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met of voortvloeiende uit overeenkomsten met Dobbelsteen Communicatie worden berecht door de rechter in Nederland.
3 16.3 Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van of voortvloeiende uit een met Dobbelsteen Communicatie gesloten overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Tilburg, indien het een belang betreft waarvoor de kantonrechter bevoegd is, de kantonrechter te Tilburg; in andere gevallen in het arrondissement Oost-Brabant.

12.09.’16